MultiPurpose

ระบบ DBO (directbookingonline)

ระบบ DBOคือซอฟต์แวร์ระบบจองห้องพักออนไลน์ซึ่งบริษัทไอบีซีได้พัฒนาและเปิดใช้บริการมานานมากกว่า 6 ปีเพื่อให้บริการในธุรกิจโรงแรม

ระบบ DBOคือบริการให้ยืมพื้นที่ เพื่อการจัดการหรือจัดเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งขณะนี้มีให้บริการแล้ว4 สินค้าด้วยกัน

For more information, please see at
www.dbo-system.com
Go to top of page